Facebook ile BağlanHoşgeldin Ziyaretçi Giriş Yap Kayıt Ol Siparişim Nerede? Bize Ulaşın
 • Güvenli Alışveriş
 • Kolay İade
 • %100 Orijinal Ürünler
Müşteri Ve Potansiyel Müşterilerin KVK İlişkin Aydınlatma Metni

ISVEA EURASIA YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Müşteri Ve Potansiyel Müşterilerin Kişisel Verilerine İlişkin

Aydınlatma Metni

 

            Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

 

            Bu doğrultuda 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Isvea Eurasıa Yapı Malz. San. Ve Tic. A.Ş.  (“Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.banyomall.com adresinde yer alan Isvea Eurasıa Yapı Malz. San. Ve Tic. A.Ş.  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Isvea Eurasıa Yapı Malz. San. Ve Tic. A.Ş.  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

1. TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (ad-soyad, adres, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere),

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket: Isvea Eurasıa Yapı Malz. San. Ve Tic. A.Ş.’ni,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimiz, siz ilgili kişilerden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres              :  ……………

Telefon           : ……….......

E-posta           : .................

 

3. POTANSİYEL MÜŞTERİLER

 

3.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz; ı?letis?im faaliyetlerinin yu?ru?tu?lmesi, u?ru?n/hizmetlerin pazarlama su?rec?lerinin yu?ru?tu?lmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3.2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; 
? İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.           

? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

3.3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz; e-posta yazışmaları, formlar ve yürütülen kampanya çalışmaları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

3.4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Potansiyel müşterilere ait veriler yukarıdaki amaçlar ile sınırlı olarak ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

 

3.5. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Potansiyel müşterilere ait veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

4. MÜŞTERİLER

 

4.1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.           

4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

·        Kanunlarda açıkça öngörülmesi

·        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

·        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

·        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

4.3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Tarafınıza ait kişisel veriler; e-posta yazışması, telefon görüşmesi, fiziki/online görüşme/toplantı, sözleşme süreci, posta, basılı/elektronik form vb., adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı/elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

4.4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Tarafınıza ait kişisel veriler; yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak tedarikçilere, hissedarlara, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, iş ortaklarına ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

 

4.5. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Tarafınıza ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

5. HAKLARINIZLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ

 

5.1. KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimiz’e, KVKK ile ilgili  talep ve bildirimlerinizi yazılı olarak ilgili kişi başvuru formunun (başvuru formu bağlantı linki aşağıdadır) doldurulması suretiyle veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

·        İşbu ilgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Şerifali Mahallesi Kıble Sk. No:32/5 Ümraniye / İSTANBUL adresine şahsen başvurarak,

·        İşbu ilgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Şerifali Mahallesi Kıble Sk. No:32/5 Ümraniye /  adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,

·        İşbu ilgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını ik@isveabagno.it  e-posta adresine elektronik imzalı olarak,

iletebilirsiniz.

 

5.2. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

5.3. Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

5.4. Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

 

5.5. Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

5.6. İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.          

5.7. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

5.8. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.           

 

6. BAŞVURULARINIZIN CEVAPLANMASI

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere ve eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.      

İlgili kişi başvuru formunu indirmek için ………………….….[HÖK1] 

 

                                                           Isvea Eurasıa Yapı Malz. San. Ve Tic. A.Ş.  


 [HÖK1]SİTEDE AÇILACAK OLAN İLGİLİ SAYFANIN LİNKİ EKLENECEK.

%100 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Tüm Alışverişlerinizde Güvenle Ödeme Sağlayabilirsiniz.

%100 GARANTİLİ ÜRÜNLER

Tüm Ürünlerimiz İlgili Üreticiden Size Orijinal Olarak Satılır.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Tüm Alışverişlerinizde Kredi Kartınızla Peşin Fiyatına 12 Aya Varan Taksit Seçenekleri ile Ödeme Yapabilirsiniz.

_lang_badge_title

_lang_badge_desc

Müşteri Hizmetleri

0216 314 87 87

Kampanya ve indirimlerden haberdar olun.